Johan Fredrik Aminoff

Titel:
Generalmajor, finsk greve, svensk friherre
Adel/ätt:
Adliga ätten nr 456 - Aminoff
Levde:
1756 - 1842 (86 år)
Johan Fredrik Aminoff

Historia:

Johan Fredrik Aminoff föddes på Rilax gård i Tenala socken i Finland (som då tillhörde Sverige) 26 januari 1756. Föräldrarna hette Fredrik Aminoff (ryttmästare) och Maria Elisabet Rothkirck. Redan vid sju års ålders skrevs han in som volontär vid Nylands dragonregemente och 1770 antogs han som page hos konung Adolf Fredrik. När Adolf Fredrik dog 1771, förflyttades han till samma befattning vid Gustaf III:s hov.

Tjugotvå år gammal (1778) gifte han sig med Johanna Barbara Hisinger, och tio år senare (1788) deltog han i kriget mot Ryssland, där han blev befordrad till överstelöjtnant och generaladjutant. Han deltog i flera drabbningar och utnämndes efter krigets slut till överste och chef för det berömda Björneborgska regementet. Trettiofem år gammal (1791) gifte han sig för andra gången, nu med friherrinnan Fredrika Ruuth.

Det ömsesidiga misstroendet som under Gustaf IV Adolfs förmyndarregering uppstod mellan den tillförordnade regeringen och den avlidne kungens förtrogna vänner, ledde till en högmålsprocess där bland annat Aminoff 1793, blev anklagad för att ha försökt att störta regeringen. Han fick avsked ur rikets tjänst, och fick befallning att lämna Sverige. När han gjort det så utfärdades en arresteringsorder, vilket gjorde att han spårades upp i Stralsund och återfördes till Sverige igen, där han blev ställd inför Svea Hovrätt och förklarades där oskyldig, men av Högsta domstolen ansedd skyldig och blev dömd att förlora ära och adelskap, gods och livet, vilket ändrades till livstids fängelse på Carlstens fästning .

Då Gustaf Adolf efter uppnådd myndighetsålder själv övertog rikets styrelse, var det en av hans första regeringshandlingar att förklara fången på Carlsten åter insatt i sina förra rättigheter och värdigheter, så år 1798 utnämndes han på nytt till chef för Björneborgs regemente och 1799 blev han generalmajor.
Vid fyrtiofem års ålder (1801) gifte han sig för 3:e gången, nu med Eva Mathilda Bruncrona.

Han fick under sin livstid en mängd titlar, bland annat blev han 1808 upphöjd till friherre, och 1819 till finsk greve, 1821 utnämndes han till vice kansler för Åbo universitet och fick 1823 fullmakt på rang och värdighet av president. Aminoff dog den 30 mars 1842, 86 år gammal.

Källor
Inlagd 2004-10-28 | Uppdaterad 2017-10-25