Hans WachtmeisterLevde: 1641 - 1714  (72 år)
Titel:    Greve, riksråd, amiralgeneral, grundläggare av Karlskrona

Hans Wachtmeister
 Hans Wachtmeister föddes på julafton 1641 i Stockholm som son till riksrådet Hans Wachtmeister och friherrinnan Agnes Margareta von Helmstedt. Hans är bror till  Axel Wachtmeister 

Han fick en omsorgsfull uppfostran som avslutades med en utlandsresa tillsammans med brodern Axel. De reste till Rom och besökte drottning Kristina och fick på hennes bekostnad studera. Hon utsåg honom också till kammarherre.

Tjugofyra år gammal (1665) var han i England och gick med i engelska örlogsflottan och utkämpade flera sjöslag i kriget mot Holland. När han kom tillbaka till Sverige utnämndes han till kaptenlöjtnant vid överste Carl Gustaf Wrangels regemente, och samtidigt utsågs till kunglig kammarherre. Han befordrades 1675 till amiralitetskapten och deltog i kriget mellan Sverige och Danmark, där han utmärkte sig fördelaktig bland annat i slaget vid Lund och Kögebukt, vid återerövrandet av Blekinge, vid försvaret vid Öland med mera. Året därpå (1676) utnämndes han till viceamiral och amiral och efter detta till överamiral 1678, amiralgenerallöjtnant 1679 och amiralgeneral och kungligt råd 1681. Året efter blev han president i amiralitetskollegium, generalguvernör över Kalmar län, Öland och Blekinge 1683, dessa landsdelar hade han redan 1680 blivit guvernör över.

Fyrtiofyra år gammal (1685) gifte han sig med Sofia Lovisa von Ascheberg, dotter till fältmarskalken Rutger von Ascheberg. Han blev greve över Johannishus 1687. På Karl XI befallning grundade Wachtmeister Karlskrona stad och hamn och flyttade flottan hit från Stockholm. Han byggde även en kyrka, sjukhus, skolor i Karlskrona. Han ägnade de sista 34 åren av sitt livet åt flottan och örlogshamnen i Karlskrona. Wachtmeister dog den 15 februari 1714 i Stockholm, 72 år gammal.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2005-09-18