Arkiven berättar

Följande texter har jag hittat i Ukna Födelse- och dopbok från åren 1757-1766. Notiserna är inskrivna under "Om anmärkningsvärda händelser 1750-1837".

Arkiven berättar, 1832

29 januari 1832
År 1832 den 29 januarii drunknade på en gång 8 personer från Fuldsby uti en öppning på isen af Fuldbosjön under det de kl. 6 om aftonen skulle på en Kjelke fara öfver från Fyld till Punnerum, för att der möta andra som vore åt Eds kyrka. Samma afton var en stark storm och tjockt mörker. Dessa vådligen omkomne personer voro nyligen gifta drängfolken Jonas Peter Jonsson och dets hustru Lena Nilsdotter, gifta drängen Jaen Fr. Jonsson; Frälse bonde sonen Lars Jaensson 25 år: Gossen Nils Fredr. Torstensson 14 år. Frälsebode dottren Anna Stina Carlsdotter 9 år, … pigan Maja Magnusd. 16 år och barnhusflickan Magrete (?) 13 år gammal. De uptogos ur vattnet dagen derefter och begrofvos i en graf den 5 derpå följande Februarii under en talrik folksamling.

Arkiven berättar, 1833

16 september 1833
År 1833 den 16 sept om aftonen vid pass kl:10 begofvo sig 4: manspersoner, neml: Frälse ägaren Carl Ulr. Håkansson i Lilla Högtomta, Skattemannen Adolf Trybom i Tjustad, Skomakaren Carl Edberg i Ljusenborg och Drängen Gustaf Andersson i Skedshult, uti en bräcklig ökstock, för att ro från Högtomta Boställs ägor till nämde Lilla Högtomta: men så snart de hunne ett litet stycke uti sjön intog ökstocken vatten och af stormvädret som var samma afton kantrade omkull. De 2ne sistnämde personerne hölls sig fast i den up och nedvända ökan, men de förstnämde fingo intet fäste. Torparen Peter Engelbrecktsson i Spräntudden, som varit ute at fiska och nu låg i en lada vid Högtomta, fick höra nödrop, begifver sig genast till stället updrager Edberg och Gustaf Andersson, som blefvo vid lif, men Carl Ulr. Håkansson och Trybom blefvo vågornas rof. De döda kropparne uptogos dagen derefter och den 24 derpå följande begrafna.

Arkiven berättar, 1833

7 okbtober 1833
Samma år den 7 october (1833) kjörde drängen Jonas Jacobsson ett potatoes lass från Lyckorne på andra sida Kasinge till samma by; men under vägen lemnade Drängen tömmarna åt den på potatis lasset åkande gossen Carl Törnberg på 12:e året gammal – Drängen förblef något längre bak efter vagnen; men innan han viste ordet af låg gossen på landsvägen och dess hufvud aldeles sönderkrossadt. Han har förmodlingen vid någen dragarnes ryckning fallit utaf och den tungt lastade potatis vagnen gått öfver honom. Detta skedde i skummet om aftonen. O! hvilken smärtande syn för öme föräldrar som samma afton från någon bortevarelse hemkommit att se en älskad son på detta sätt vara omkommen.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Kalmar Ukna CI:3 Födelse- och dopbok 1757-1766 sidan 340-41 (GID: 172.21.47300)
• Kalmar Ukna CI:3 Födelse- och dopbok 1757-1766 sidan 342, (GID: 172.21.47400)

Mer historia

Inlagd 2009-03-01 | Uppdaterad 2020-11-03