68 brott som gav dödsstraff

I Sveriges rikes lag gillad och antagen på riksdagen år 1734 fanns det dödsstraff för 68 olika brott. Jag skriver i modern stil så det blir lättare att förstå. Kapitlen är klickbara och leder till Missgärningsbalken 1734 om man vill läsa hela den gamla texten som jag skrivit av.

Capitel I Om försmädelse mot GUD, och affall ifrån den rena ewangeliska läran
1 § Den som med avsikt klandrar och smädar GUD, hans heliga ord eller sakramente mister livet. (1)
II Om truldom och widskepelse
1 § Den som använt sig av trolldom och skadat annan till kropp eller dess egendom mister livet. Om någon dör av gärningen skall mannen steglas och kvinnan halshuggas och brännas på bål. (2)
IV  Om förräderi
1§ o 2§ Om man är delaktig i förräderi » mister högra handen, halshuggs och steglas. Även om ingen skada är skedd » mister liv, ära och gods (3)
3 § Man vet om förräderi samt förrädiska stämplingar men säger inget » mister livet (4)
5 § Man vet om hemliga rådslag men avslöjar inget » mister högra handen, halshuggs och steglas (5)
6 § Tar emot gåvor eller förläningar av främmande herrskap för att använda mot riket » förverkat livet (6)
8 § Stämplingar mot regeringssättet » mister liv, ära och gods (7)
V Om then, som lasteliga talar å Konungen, eller thes och Rikets Råd
1 § Den som talar eller skriver illa om kungen eller drottningen blir halshuggen (8)
2 § Den som anklagar eller beskyller rikets råd mister livet (9)
VI Om myteri och uppror
1 § Den som hetsar till uppror och där uppror sen bryter ut har förverkat både liv och gods (10)
2 § Den som hetsar till myteri avrättas. Av följeslagarna plockas var tionde man ut som avrättas (11)
3 § Den som slår eller dödar den som försöker avstyra uppror, även övriga som slagit eller huggit offret mister högra handen, halshuggs och steglas (12)
4 § Den som utan tillstånd mobiliserar krigsfolk, eller utför skadliga stämplingar mister liv, ära och gods (13)
5 § Den som sprider ut falska rykten som rör rikets säkerhet eller så att oroligheter uppstår mister livet eller straffas med landsflykt (14)
VII Om falska myntare
1 § Om en gravör prånglar ut falska mynt mister denne ära och liv (15)
IX Om twegifte
1 § Om en gift man eller hustru gifter sig med en annan ogift person har den gifta personen förverkat sitt liv. Den ogifte straffas med spö (man) eller ris (kvinna) (16)
X Om tidelag
1 § Den som har sex med djur halshuggs och bränns på bål. Även djuret dödas och bränns. (17)
XI Om mordbrand
1 § Den som med vilja sätter eld på Kronans hus, skepp, kruthus, förrådshus eller liknande, eller är delaktig i ett sådant brott mister högra handen, halshuggs och bränns på bål (18)
2 § Den som med vilja sätter eld på en annan mans gård eller hus är straffet halshuggning. Omkommer folk i branden mister mordbrännaren även högra handen. (19)
XII Om mord och nidingswerk
1 § Mord - dödar man eller kvinna annan person steglas mannen och kvinnan bränns på bål (20)
2 § Nidingsmord - dödar man en omyndig (under 12 år) eller en sovande, simmande, badande, eller en som inte kan försvara sig steglas mannen och kvinnan bränns på bål (21)
3 § Nidingsverk - håller man fast någon med våld, river ut ögonen eller slår ut tänderna, skär av tungan eller annan kroppsdel har man förverkat sitt liv (22)
XIV Om dråp å föräldrar, barn och syskon, så ock ther något slår, eller oqwädar, sina föräldrar
1 § Dödar far eller mor sitt barn med vilja och berått mod, eller barnet dödar sin far eller mor, eller makar varandra mister gärningsmannen högra handen och halshuggs, mannen steglas och kvinnan bränns på bål. (23)
"-" Dödar man styvföräldrar, svärföräldrar, styvsvärföräldrar eller styvbarn, måg eller syskon gäller samma straff (24)
2 § Slår ett barn sin egen far eller mor mister det livet eller straffas med spö eller ris, eller en månads fängelse med vatten och bröd (25)
XV Om dråp, hugg och slag, å husbonde eller förman, så ock oqwädingsord emot them
1 § Dödar tjänstehjon med vilja sin husbonde eller matmor mister gärningsmannen hand och huvud, varefter mannen steglas och kvinnan bränns på bål. (26)
5 § Dräper man en förman ges liv för liv. Mannen steglas och kvinnan bränns på bål (27)
XVI Om barnamord
1 § Havande kvinna som döljer sin graviditet och efter födseln dödar och gömmer barnet, även om hon uppger att barnet varit dött vid födseln eller det inte var fullgånget, ska halshuggas och brännas på bål (28)
3 § Kvinna som framtvingar en abort ska mista livet (29)
5 § Kvinna som sätter ut sitt barn så det omkommer har förverkat sitt liv (30)
XVII Om förgiörning genom förgift, eller annorledes
1 § Förgiftar man med vilja en person, även om personen ifråga inte dör avrättas gärningsmannen genom halshuggning, mannen steglas efteråt och kvinna bränns på bål (31)
2 §Försöker man förgifta någon, samma straff som 1§ (32)
3 §Den som tillverkat giftet samt varit delaktig i brottet, samma straff som 1§ (33)
XVIII Om Kyrkiofrid, och Rättegångsfrid
3 § Den som drar kniv eller svärd i kyrkan under gudstjänst eller under en rättegång och därmed skadar någon, miste livet. Dödas någon mister gärningsmannen även högra handen (34)
8 § Den som hugger eller slår någon domare eller någon av kungens ämbetsmän under dess ämbetsutövning har förverkat sitt liv. Om offret dör mister gärningsmannen även högra handen (35)
XIX Om fängelsebrott, och them, som fångar wärja, eller släppa
2 § Hjälper man fånge att fly från fångvaktare eller från fängelse genom våld och någon kommer till skada ska alla de som varit med om brottet mista sitt liv (36)
XX Om hemfrid och rån
1 § Den som kallblodigt skadar eller dödar husbonden i sitt hem, hans folk eller gäst mister högra handen och livet. Likaså alla som var med om gärningen (37)
9 § Den som rånar och med fullt våld tar något, vad det än är, av annan i dennes hus, gård, skepp, på gatan eller på vägen miste livet (38)
10 § Den som går in i någon annans trädgård och stjäl frukt med våld och ägaren eller hjon som försöker förhindra detta dödas mister gärningsmannen högra handen och livet (39)
XXI Om almän landsfrid, och wägafrid
1 § Den som överfaller och rånar på land eller vatten, på landet eller i staden mister högra handen, halshuggs och steglas. (40)
"-" Även de som försöker råna men inte fullbordar eller lyckas mister livet (41)
2 § Den som med vilja förleder sjöfarare med falska eldar eller tar bort sjömärken så att skeppsbrott sker ska halshuggs och steglas (42)
3 § De som brukar våld mot skeppsbrutna så att dessa dör, ska rådbråkas, läggas på stegel och hjul samt förlora sitt lösa gods (43)
"-" De som hanterar skeppsbrutna illa mister liv och lösöre (44)
4 § Den som sätter eld på strandad farkost där folk eller gods finns mister sitt liv samt lös egendom (45)
"-" Den som rövar från strandat skepp och skeppsfolk, samt alla som deltar i röveriet ska steglas (46)
5 § Rövar man vid eldsvåda eller vid pest och farsoter har man förverkat sin högra hand, sitt liv samt lösöre (47)
XXII Om qwinnofrid
1 § Den som tar en kvinna med våld och emot hennes vilja mister livet (48)
3 § Den som med våld bortför en annans mans hustru, eller fästmö, mot hennes vilja och även om inget könsumgänge inträffat mister gärningsmannen livet (49)
"-" Den som med våld bortför en annans mans hustru, eller fästmö, mot hennes vilja och där könsumgänge inträffat mister gärningsmannen livet samt allt sitt lösa gods (50)
4 § Den som med våld för bort ungmö eller änka och begår könsumgänge mister livet samt sitt lösöre (51)
7 § Den som dödar en kvinna som han vet är havande mister högra handen samt sitt liv (52)
XXIII Hwad the förwärkadt hafwa, som edsöre bryta
1 § Den som bryter edsöre (brott mot konungens fridslagstiftning som t.ex. hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfrid) där även dråp inträffar mister högra handen samt sitt liv (53)
XXIV Om annat dråp
1,6,7,8,9 § Dräper man eller kvinna någon med vilja ges liv för liv (54)
Om flera personer deltagit i dödandet med samma antal hugg och slag mister alla livet
Den som i vredesmod skjuter eller kastar annan i ström eller sjö eller knuffar ner från tak, ställning eller annan höjd så denne dör ges liv för liv
Om någon i vredesmod drar kniv eller svärd, spänner bössa eller annat vapen, hugger eller slår så den andre dör ges liv för liv
Slår man annan med sten, stång, trä, stör, käpp, hand eller annat eller tar halsgrepp så att personen dör ges liv för liv
2 § Befaller/tvingar en person någon annan att döda, mister bägge livet, både den som tvingat samt den som dödat (55)
3 § Den som låter sig lejas att döda annan ska halshuggas och steglas. Även den som anlitade/hyrde mördaren. (56)
4 § Den som övertygar någon att dräpa, eller har hållit i den som skulle dödas och hjälpt till, lånat ut svärd eller annat vapen ska både han och dräparen mista livet (57)
5 § Har flera personer deltagit i mordet och man vet vem som gav det dödande hugget/slaget mister den livet medan de andra får böta (58)
XXXIX Huru sår skola synas, och wårdas, och om läkarelön
2 § Blir någon så huggen, sårad, slagen eller krossad så denne dör av skadorna inom 'natt och år' ges liv för liv (59)
XL Om stöld
3 § Den som stulit tre gånger och tjuvgodset är värt minst 100 daler hängs. Är värdet på stöldgodset lägre än 100 daler blir det straffarbete. Stjäl personen en fjärde gång blir straffet hängning (60)
XLI Om flere stiäla med samnad hand, eller någor warder thertil lockad eller buden, eller eljest är i tiufnad delachtig
2 § Den som lockar eller tvingar omyndig/minderårig att stjäla med sig, eller gör mannen det med sin hustru, föräldrar med sina barn, förmyndare med den omyndiga, förman med den som står under hans befäl, husbonde eller matmor med sitt tjänstefolk eller inhyseshjon är straffet som om han stulit två gånger. Inträffar det en tredje gång och värdet är över 100 daler blir straffet hängning. (61)
XLII Om hustiufnad, och nidings stöld
2 § Den som stjäl vid vådeld, vattenbrist, skeppsbrott, våldsverkan eller annan nöd hängs (62)
XLV Om then, som swikeliga drager til sig Kronones ingäld, så ock om Upbördsman något theraf förskingrar
2 § Den som förskingrar från Kronan vars värde överstiger 2 000 daler hängs (63)
XLVI Om Kyrkiotiufnad
1 § Stjäl man i kyrkan, oavsett om det tillhör kyrkan eller är ägs av andra, och det är värt 100 daler eller mer hängs man (64)
LV Om enfalt hor
3 § Om den som är gift har sex med annan ogift person fyra gånger eller mer mister den gifte personen livet, den ogifte får böta (65)
LVI Om twefalt hor
1 § Om gift man har sex med en annan mans hustru mister bägge livet (66)
LIX Om blodskam, och lägersmål i andra förbudna leder
1 § Person som lägrar någon som man har blodsband med i rätt nedstigande eller uppstigande led såsom far sin dotter eller dotterdotter, sonen sin mor, mormor eller farmor då ska de bägge halshuggas och ej i kyrkogården begravas (67)
2 § Samma lag som 1 § gäller även om man lägrar sin hustrus mor, eller sin styvmor, sonhustru, sonson eller dottersons hustru, styvdotter styvdotters dotter, styvsons dotter, eller kvinna med sin mans fader, styvfar eller sin dotters man, styvson styvdotters son  "-"
3 § Lägrar någon sin syster eller halvsyster även om de är gifta eller ej har bägge förverkat livet  "-"
4 § Sker lägersmål med brorsdotter, systerdotter eller deras avkomma, eller med faster, moster eller lägras kvinna av sin brorson eller systerson, farbror eller morbror gäller samma lag som 1 §  "-"
5 § Sker enfalt eller tvefalt hor med någon i dessa släktband ska mannen steglas och kvinnan brännas på bål (68)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Bok:
• Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740)

Hemsida:
» Om dödsstraff

Mer historia

Inlagd 2020-09-27 | Uppdaterad 2020-10-05