Missgärningsbalken

cap. LIX
Om blodskam, och lägersmål i andra förbudna leder.

§1
Lägrar någor sin ächta, eller oächta blodsfränko i rätt nedstigande eller upstigande led, såsom fader sin dotter, eller dotterdotter, och son sin moder, modermoder, eller fadermoder, tå skola the begge halshuggas, och ej i Kyrkiogård begrafwas.
§2
Samma lag ware om them, som i upstigande eller nedstigande swågerskaps led, med hwarannan sig beblandadt hafwa, såsom man med sin hustrus moder, eller sin stiufmoder; eller med sin sonahustru, sonasons eller dottersons hustru; stiufdotter, stiufsons dotter, eller stiufdotters dotter eller qwinna med sin mans fader, eller sin stiuffader; eller sin dotters man; eller med sin stiufson, eller med thes, eller sin stiufdotters, son.
§3
Lägrar någor sin samsyster, eller halfsyster, ehwad then är ächta, eller oächta; tå hafwe ock the både förwärkadt lifwet.
§4
Sker lägersmål med brodersdotter, systersdotter, eller theras afkommo; eller med fadersyster, eller modersyster; eller häfdas qwinna af sin broders son eller systersson, faderbroder, eller moderbroder sin; ware lag samma.
§5
Sker enfalt, eller twefalt hor, med någon i thessa skyldskaps eller swågerskaps leder; warde mannen steglad, och konan i båle bränd.
§6
Begår man hor med sin hustrus ogifta syster, eller hustru med sin mans ogifta broder; straffes mannen med fyratijo par spö, eller en månads fängelse wid watn och bröd, och qwinnan med tretijo par ris, eller fängelse, som sagdt är.
§7
Lägrar man sin broders enka, eller twänne systrar; eller lägras qwinna af sin afledna mans broder, afledna systers man, eller twänne bröder; straffes med tiugu fyra dagars fängelse wid watn och bröd, eller mannen med tretijo tu par spö, och qwinnan med tiugufyra par ris.
§8
Häfdar man sin hustrus broders eller syster dotter; faderbroders enka; eller hafwer qwinna lägersmål med sin mans broderson eller systerson; eller med sin fasters eller mosters man; böte hwarthera för swågerskaps brottet åttatijo daler, eller straffes med tiugu try par spö, aderton par ris, eller tiugu dagars fängelse wid watn och bröd. Är enthera gift; straffes med tretijo tu par spö, tiugu fyra par ris, eller tiugu fyra dagars fängelse wid watn och bröd.
§9
Häfdar någor sin afledna hustrus stiufmoder; eller stiufsons hustru; eller sin stiuffaders enka; eller hafwer qwinna lägersmål med sin mans stiuffader, eller stiufdotters man; eller sin mans stiufmoders efterlemnade man, tå bötes för swågerlags brottet åttatijo daler, och thertil för lägersmålet särskilt. Sker thet i andra swågerlaget å sidone; plichte ej mer, än för annat lägersmål.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 277-279

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon