Svenska överståthållare

Mellan åren 1634-1967 fanns ämbetet Överståthållare i Stockholm vilket betydde att de personerna som hade ämbetet var de högsta civila ämbetsmännen i staden och var knutna till det kungliga slottet i Stockholm. (endast ett urval av de ämbeten personerna hade står med i listan). Rotera mobilen för att se porträtt

1600-talet
Klas Fleming (1592-1644)
Kammarherre 1614
Riksråd 1625
Lagman i Södermanland 1632 & i Söderfinne lagsaga 1634
Överståthållare 1634-1644 (10 år)
Övrigt: Klas blev Stockholms första överståthållare. Han var också befälhavande amiral på flottan i kriget mot Danmark i juni 1644

Knut Posse (Jöransson) (1592–1664)
Landshövding i Östergötlands län 1634-1637
Landshövding i Södermanlands län 1637-1640
Svenskt riksråd 1641
Överståthållare 1645-1650 (5 år)
Övrigt: Assessor i Svea hovrätt 1650, president i Göta hovrätt 1651

Herman Fleming (1619-1673)
Amirallöjtnant 1645
Överståthållare 1650–1652 (2 år)
Landshövding i Gotlands län 1654–1657
Generalguvernör över Finland 1664–1669
Övrigt: Riksråd och amiralitetsråd 1650

Schering Rosenhane (1609-1663)
Underståthållare 1634–1637
Landshövding i Östergötlands län 1637-1643
Riksråd 1650
Överståthållare 1652–1663 (11 år)
Övrigt: Även sändebud vid fredskongressen i Münster 1643-1647 och ambassadör i Paris.

Claes Tott (1630-1674)
Riksråd 1653, Rikskansliråd 1654
Överståthållare 1664–1665 (1 år)
Fältmarskalk 1665
Befälhavare för livländska armén 1666
Övrigt: Även Ambassadör i Paris 1672 och ledamot av fredskongressen i Köln 1673

Axel Sparre (Carlsson) (1620-1679)
Riksjägmästare 1645-1650 & 1658-1664
Landshövding på Gotland 1650-1654
Landshövding i Östergötland 1654-1655
Överståthållare 1665-1673 (8 år)
Övrigt: Riksråd 1655. Lagman i Tiohärads lagsaga från 1657. President i Wismarska tribunalet 1664–1665.

Claes Rålamb (1622-1698)
Krigs- och hovråd 1655
Landshövding i Uppland 1660
Riksråd & rikskammarråd i Åbo hovrätt 1664
Överståthållare 1673–1678 (5 år)
Övrigt: Friherre 1674. President i Göta hovrätt 1678. Lagman i norra Finland 1680

Jöran Gyllenstierna (Göransson) (1632-1686)
Landshövding i Kronobergs län 1657
Landshövding i Uppland 1664
Riksråd 1666. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1666
Överståthållare 1678–1682 (4 år)
Övrigt: Även guvernör över drottning Kristinas underhållsländer 1674

Kristofer Gyllenstierna (1639-1705)
Kammarherre 1665
Överste vid Livgardet 1673
Generalmajor 1676. Generallöjtnant 1677
Överståthållare 1682–1705 (13 år)
Övrigt: Även riksråd 1681. Greve 1687.
1700-talet
Knut Posse (Göransson) (ca. 1645-1714)
Överste för Livgardet 1696–1706
Generallöjtnant 1703
Kungligt råd 1705
Överståthållare 1705–1714 (9 år)
Övrigt: Sårades i slaget vid Kliszów 1702. Greve 1706.

Jakob Burensköld (1655-1738)
Överstelöjtnant 1701
Deltog i polska fälttåget 1702—1706
Generalmajor av kavalleriet och landshövding i Östergötland 1706
Överståthållare 1710–1711 (6 mån)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare. Frånträdde ämbetet i mars 1711 efter att ha utnämnts till generallöjtnant av kavalleriet & guvernör över Skåne

Jakob Spens (1656-1721)
Överste 1693
Chef för Livregementet till häst
Kungligt råd. Greve
Överståthållare 1714 (1 år)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare

Gustaf Adam Taube (1673-1732)
Överste 1703
Överste för Östgöta kavalleriregemente 1710
Generallöjtnant 1711. Befälhavare i Pommern 1712. Guvernör i Wismar 1713
Överståthållare T.f 1714. På nytt 1716–1732 (17 år)
Övrigt: General 1716. Riksråd 1718. Greve 1719.

Michael Törnflycht (1683-1738)
Överste för Närkes och Värmlands regemente 1712
Generalmajor av infanteriet 1719
Friherre 1719. Överkammarherre 1720.
Överståthållare 1732–1738 (6 år)
Övrigt: Landshövding i Södermanlands län 1727

Rutger Fuchs (1682-1753)
Överste för Södermanlands regemente 1716
Generalmajor för Södermanlands regemente 1719
Deltog i riksdagarna 1719-1747
Överståthållare 1739–1753 (14 år)
Övrigt: Adlad 1716

Johan Christoffer von Düring (1695-1759)
Kapten vid generallöjtnant Barners regemente 1710
Överstelöjtnant vid Vietinghoffs dragonregemente 1714
Generalmajor 1730. Generallöjtnant 1740.
Överståthållare 1753–1759 (6 år)
Övrigt: Fältmarskalk 1751 och greve samma år

Jakob Albrekt von Lantingshausen (1699-1769)
Fänrik vid Hallands infanterireg 1718
Guvernör för hertig Kristian o prins Fredrik 1736-1740
Major vid Royal Alsace 1743
Överståthållare 1759–1769 (10 år)
Övrigt: Generallöjtn 1757. Överbefälhavare i Pommern 1758

Axel Wrede Sparre (1708-1772)
Överste för Västgöta kavalleriregemente 1749
Generalmajor av kavalleriet 1760
President i Krigskollegium 1768
Överståthållare 1770–1772 (2 år)
Övrigt: Hamnade i bysättningshäktet i Paris för en stor skuld. Grundade den första frimurarelogen i Sverige 1735

Thure Gustaf Rudbeck (1714-1786)
Volontär & furir 1736, sergeant 1738, fänrik 1739, allt vid Livgardet
Löjtnant vid Livgardet 1743
Generaladjutant vid svenska armén i Pommern 1757
Överståthållare 1772–1773 (1 år)
Övrigt: Generalmajor 1766. Landshövding i Uppsala län 1773-1782

Carl Fredrik Pechlin (1720-1796)
Volontär vid fortifikationen 1733
Furir vid generalmajor Adlerfelts regemente 1737
Sergeant 1739, fänrik 1740, löjtnant 1743
Överståthållare 1772
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare. Dog i fängelse på Varbergs fästning för sin delaktighet i sammansvärjningen och mordet på Gustav III

Carl Sparre (1723-1791)
Kapten vid Royal Suédois 1746
Deltog i pommerska kriget 1757-1762
Generalkvartermästare & generaladjutant i Pommern 1757
Överståthållare 1773–1791 (18 år)
Övrigt: Ordförande i direktionen för Strömsholms kanal & slussverksbyggnad från 1778

Adolf Fredrik Munck (1749-1831)
Förste hovstallmästare 1773-1788
Ceremonimästare vid alla K M:ts ordnar
Ståthållare på Drottningholms slott 1781
Överståthållare 1789 (3 månader)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare. Greve 1788. Ledamot av regeringen under kungens vistelse i Finland 1789

Gustaf Mauritz Armfelt (1757-1814 )
Överstekammarjunkare 1783
Överstelöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1786
Förste direktör för Kungliga teatrarna 1786-1792
Överståthållare 1792
Övrigt: Utsågs till överståthållare i Stockholm av Gustav III när denne låg på sin dödsbädd

Carl Vilhelm Modée (1735-1798)
Volontär vid amiralitetet 1753
Arklimästare 1754
Grenadjärlöjtnant vid franska marintrupperna 1757
Överståthållare 1792–1795 (3 år)
Övrigt: Amiral och överkommendant vid örlogsflottan och Karlskrona fästning 1795-1797

Hans Henric von Essen (1755-1824)
Förste hovstallmästare 1788
Följde kungen under de tre kampanjerna i Finland 1788–1790
Överste för Lätta dragonregementet 1792
Överståthållare 1795-1797 (2 år)
Övrigt: Generalguvernör över Pommern och Rügen samt kansler för Greifswalds universitet 1800-1815
Obesatt ämbete 1797-1800
Samuel af Ugglas (1750-1812)
Rikshärold & Riddare av nordstjärneorden 1786
Landshövding i Stockholms län 1788. Friherre 1796. Greve 1799.
Överståthållare 1800 (8 mån)
President i kammarkollegium 1802. En av rikets herrar 1808
Övrigt: Överståthållare febr-okt 1800

Obesatt ämbete 1800-1809
Vilhelm Mauritz Klingspor (1744-1814)
Generalmajor 1789, Generallöjtnant 1790
Överste för Björneborgs regemente 1794
Greve 1799. En av rikets herrar 1800. Fältmarskalk 1808
Överståthållare 1809-1810 (15 mån)
Övrigt: Överståthållare från mars 1809 till juni 1810. Medlem av regeringskonseljen efter Gustav IV Adolfs avsättning

Anders Fredrik Skjöldebrand (1757-1834)
Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1779 & ryttmästare där 1783
Major i armén & överadjutant 1793
Löjtnant vid Kungliga majestäts livdrabantkår & överste i armén 1794
Överståthållare 1810-1812 (2 år)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare juni 1810 till augusti 1812. Chef för kronprins Oscars hovstat 1817-1823

Carl Mörner (1755-1821)
Kammarjunkare hos Gustav III 1785
Vice guvernör hos Gustav IV Adolf 1794-1795
General av infanteriet 1812
Överståthållare 1812-1818 (6 år)
Övrigt: Greve 1800. Vice guvernör & militärbefälhavare i Pommern april-juli 1811

Johan August Sandels (1764-1831)
Greve och en av rikets herrar
Överståthållare 1815 (1 år)
Riksståthållare i Norge 1818-1827 (9 år)
Lantmarskalk
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare. Sista person som hade fältmarskalksgraden i den svenska armén

Olof Rudolf Cederström (1764-1833)
Hamnkapten på Saint Barthélemy 1784-1785
Överstelöjtnant vid amiralitetet 1793
Vice landshövding på Gotland augusti 1810 - september 1811
Överståthållare 1816-1818 (2 1/2 år)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare från juli 1816 - december 1818

Daniel Edelcreutz (1761-1828)
Tillförordnande polismästare i Stockholm 1800
Landshövding i Stockholm 1810
Underståthållare
Överståthållare 1818-1828 (10 år)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare. Riddare av Nordstjärneorden 1805

Carl Johan af Nordin (1785-1850)
Löjtnant vid livgardet till häst 1806
Ryttmästare vid livgardet till häst 1809
Disponent vid Forsbacka bruk 1823
Överståthållare 1828-1830 (2 år)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare. President i bergskollegiet 1831-1839

Jakob Vilhelm Sprengtporten (1794-1875)
Ledamot av Sveriges ståndsriksdag (1823-1866)
Överstekammarjunkare 1825. Överhovjägmästare 1827-1838
Överståthållare 1830-1838 (8 år) 1:a gången
Ledamot av riksdagens första kammare 1867-1874
Övrigt: Deltog i Napoleonkrigen 1813. Blev generallöjtnant i armén 1858

Axel Johan Adam Möllerhjelm (1787-1846)
Löjtnant vid Livregementets grenadjärer 1806
Deltog i fälttåget i Norge 1808
Major 1814
Överståthållare 1838-1842 (4 år)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare. Deltog 1813 & 1814 i tyska och norska fälttåg.

Claes Hans Rålamb (1784-1867)
Löjtnant 1803
Kammarherre hos drottningen 1808-1811
Landshövding i Stockholms län 1830-1842
Överståthållare 1839 (6 veckor)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare. Riksgäldsfullmäktig 1834-1842 samt ledamot av fattigvårdskommittén 1837

Mauritz Axel Lewenhaupt (1791-1868)
Regementschef (1832–1858)
Sveriges riksmarskalk (1849-1860)
Överstelöjtnant i armén 1822, överste 1824
Överståthållare 1841 (6 v) & 1842-1844 (14 mån)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare. Fick kungliga Serafimerorden 1853

Jakob Vilhelm Sprengtporten (1794-1875)
Ledamot av Sveriges ståndsriksdag (1823-1866)
Överstekammarjunkare 1825. Överhovjägmästare 1827-1838
Överståthållare 1844-1848 (4 år) 2:a gången
Ledamot av riksdagens första kammare 1867-1874
Övrigt: Deltog i Napoleonkrigen 1813. Blev generallöjtnant i armén 1858

Jakob Essen Hamilton (1797-1864)
Kornett 1814, löjtnant 1820, ryttmästare 1824 allt vid Livregementets husarkår
Deltog från och med 1828 i riksdagarna
Major 1830 vid Livregementets husarkår
Överståthållare 1848-1862 (14 år)
Övrigt: Riddare och kommendör av Kungliga Maj:ts Orden (Serafimerorden) 1858

Gillis Bildt (1820-1894)
Riksmarskalk 1886-1894
Överståthållare 1862–1874 (12 år)
Generallöjtnant
Svensk statsminister 1888–1889
Övrigt: Farfars farfar till Carl Bildt som var statsminister 1991–1994

Gustaf af Ugglas (1820-1895)
Sveriges finansminister 1867-1870
Ledamot av Sveriges riksdags, första kammare 1867-1875
Överståthållare 1874-1888
Överståthållare 1874–1888 (14 år)
Övrigt: Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden 1864 samt serafimerriddare och kommendör av Vasaorden.

Claës Gustaf Adolf Tamm (1838-1925)
Riksdagsman för ridderskapet och adeln 1865-1866
Sveriges finansminister 1886-1888
Ledamot av Sveriges riksdag
Överståthållare 1888–1902 (14 år)
Övrigt: Ledamot av andra kammaren 1870-1872 & 1876. Ledamot av första kammaren 1883-1889 & 1902-1909

Fredrik von Essen (1831-1921)
Tjänstgörande kammarherre hos drottning Lovisa 1863
Sveriges finansminister 1888-1894
Riksmarskalk 1894–1911
Överståthållare 1899 (1 år)
Övrigt: Endast tillförordnad överståthållare
1900-talet
Robert Dickson (1843-1924)
Expeditionschef i finansdepartementet 1883-1888
Landshövding i Jönköpings län 7 dec. 1888-1892
Ledamot av Sveriges riksdag
Överståthållare 1902–1911 (9 1/2 år)
Övrigt: Vice ordförande i direktionen över Göta kanalverk 1912

Carl F W Hederstierna (1861-1928)
Tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1892. Fiskal 1895. Assessor 1898.
Revisionssekreterare och expeditionschef i sjöförsvarsdep 1903
Landshövding i Hallands län 1916
Överståthållare 1911-1912 (1 år)
Övrigt: Minister för utrikes ärendena 19 april-11 nov 1923. Riddare och kommendör av Kungliga Maj:ts orden (Serafimerorden) 1928.

Johan Ramstedt (1852-1935)
Auskultant i Svea hovrätt 1873
Justitieråd 1898. Justitieråd på nytt aug 1905
Statsminister april - augusti 1905
Överståthållare 1912-1920 (8 år)
Övrigt: Även regeringsråd 1909, serafimerriddare 1920 med mera

Carl F W Hederstierna (1861-1928)
Tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1892. Fiskal 1895. Assessor 1898.
Revisionssekreterare och expeditionschef i sjöförsvarsdep 1903
Landshövding i Hallands län 1916
Överståthållare 1920–1928 (8 år)
Övrigt: Minister för utrikes ärendena 19 april-11 nov 1923. Riddare och kommendör av Kungliga Maj:ts orden (Serafimerorden) 1928.

Gustaf Henning Elmquist (1871-1933)
Chef för Socialstyrelsen 1912
Envoyé i Helsingfors 1921-1925
Landshövding i Örebro län 1925
Överståthållare 1928–1933 (5 år)
Övrigt: Även ordförande och chef för Arbetsrådet 1919-1921. Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden.

Torsten K V Nothin (1884-1972)
Auskultant vid Göta hovrätt 1905
Hovrättsråd i Göta hovrätt 1917
Byråchef för lagärenden i finansdepartementet 1918
Överståthållare 1933–1949 (16 år)
Övrigt: Statsråd och chef för justitiedepartementet 1924-1926. Ordförande i Kreugerkommissionen mars–maj 1932.

Johan Hagander (1896-1991)
Ordförande i Pressens opinionsnämnd
ordförande i Fideikommissutredningen
Jurist
Överståthållare 1949–1963 (14 år)
Övrigt: Även justitieråd och ordförande i arbetsdomstolen. Riddare och kommendör av Kungliga Maj:ts Orden (Serafimerorden) 1961.

Allan Nordenstam (1904-1982)
Uppdrag i justitiedepartementet 1936-1946
Hovrättsråd vid hovrätten för Övre Norrland 1944
Landshövding i Jönköpings län 1957-1963
Överståthållare 1963–1967 (4 år)
Övrigt: Vice ordförande i Sveriges riksidrottsförbund 1965-1969. Ordförande i samarbetsnämnden för jordbrukets högskolor 1966-1974

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Medeltidens ABC (Prisma)

Hemsidor:
» adelsvapen.com
» riksarkivet
» Elmguists bild
» Haganders bild

Mer historia

Inlagd 2020-02-29 | Uppdaterad 2020-06-17