Carl Sparre

Levde: 1723-1791 (67 år)
Titel: Friherre, ämbetsman, riksråd och överståthållare i Stockholm, generalmajor
Adel/ätt: Friherrliga ätten Sparre. Adlad 1647
Far: Fredrik Henrik Sparre (1691-1764)
Mor: Virginia Christina Lilliehöök af Fårdala (1686-1726)

Carl Sparre

Biografi
Carl Fredriksson Sparre föddes den 6 december 1723 i Stockholm som son till generallöjtnant Fredrik Henrik Sparre (32) och Virginia Christina Lilliehöök af Fårdala (37).

När han var sexton år fick han resa med Tessin till Frankrike såsom kavaljer och han anställdes kort därpå som kapten i fransk tjänst. Han kallades hem till Sverige för att deltaga i hattarnas ryska krig, där han deltog som adjutant och senare som överadjutant. 1745 gick han frivilligt in i preussiska armén under Fredrik den store, och deltog i dennes andra schlesiska fälttåg 1744-1745. Tjugofem år gammal (1748) befordrades han till major vid Älvsborgs regemente, och året därpå till överstelöjtnant. Trettiosju år gammal blev han överste i armén (1760).

Ulrika Strömfelt
Ulrika Strömfelt
(1724-1780)

Äktenskap & barn
14 december 1756 gifte Carl (33) sig med Ulrika Eleonora Strömfelt (32) och de fick sonen Johan Carl Fredrik som gick bort ung redan 1764.

Sparre deltog i Pommerska kriget 1757-1762. När freden inträtt fick han i uppdrag att föra den svenska hären hem till Sverige.

Landshövding
1762 utnämndes Sparre (39) till överste och chef för Jämtlands dragonregemente och året därpå till landshövding i Gävleborgs län. Som landshövding fick han mycket uträttat, tex. så ordnade han hemmansindelningen, fredade genom kloka författningar allmänningsskogarna från den förut vanliga inkräktningen, upprättade sockenmagasin och arbetshus, och under missväxtår fick han bland annat folket att ställa in brännvinsbränningen.

Sparres vapen

Överståthållare
1769 fick Sparre (46) generalmajors namn, heder och värdighet och 1773 fick han fullmakt att vara överståthållare i Stockholm. Under hans tid som överståthållare utfördes bland annat:
• Flera nya gator anlades
• Bron mellan Riddarholmen och Riddarhustorget uppfördes
• Gustav I:s staty restes
• Brunkeberg planerades och började byggas
• Operahuset, packhuset och slaktarhuset fullbordades
• Ett nytt sjukhus byggdes vid Danviken
• Fängelseinrättningarna förbättrades

Han var även ledamot i Vetenskapsakademien, Målareakademien, Bildhuggarakademien och blev 1783 kansler för Åbo akademien.

Sparre (67) gick bort den 28 juni 1791 i Stockholm och begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
1739 Volontär vid Livgardet
1739 Auskultant i Svea hovrätt och i rådhus- o kämnärsrätterna i Stockholm
1739 Kavaljer i Carl Gustaf Tessins ambassad till Frankrike
1741 Kapten vid franskt regemente (det senare Royal Suédois)
1741-1743 Deltog i svensk-ryska kriget
1742 Sergeant vid Livgardet
1742 Adjutant hos general Charles Emil Lewenhaupt
1743 Överadjutant hos överste Gotthard Wilhelm Marcks von Würtemberg
1743 General hos Gustaf Friederich von Rosen
1743 Fänrik vid Livgardet
1744 Kaptenlöjtnant vid Södra skånska kavalleriregementet
1745 Ryttmästare vid Södra skånska kavalleriregementet
1745 Volontär i preussiska armén
1746 Kapten vid Royal Suédois
1747 Överstelöjtn i armén
1748 Major vid Älvsborgs regemente
1749 Överstelöjtn vid Älvsborgs regemente
1751-1756 Deltog i riksdagarna
1757 Major vid Livgardet
1757 Generalkvartermästare och generaladjutant i Pommern
1757-1762 Deltog i pommerska kriget
1759 Chef för krigskommissariatet i Pommern
1760 Överste i armén
1761 Överstelöjtn vid Livgardet
1762 Överste och chef för Jämtlands dragonregemente
1765-1772 Deltog i riksdagarna
1763 Landshövding i Österbottens län (tillträdde ej) (17 jan)
1763 Landshövding i Gävleborgs län (20 jan)
1769-1770 Ordförande i bankodeputationen
1769 Generalmajors namn, heder och värdighet
1771 Ledamot av direktionen för Frimurarebarnhuset
1771-1772 Ordförande i bankodeputationen
1771-1772 Ordförande i tulldeputationen
1773 Överståthållare i Stockholm
1773-1776 Ledamot av politikommissionen
1774-1783 Ledamot av beredningen till försvarsverkets förbättrande
1774 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (LVA)
1774 Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv (LPS)
1775-1789 Riksråd
1776 Hedersledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna (HedLFrKA)
1778- Fullmäktige i Generalassistanskontoret
1778- Ordförande i direktionen för Strömsholms kanal och slussverksbyggnad
1780 Ledamot av kommissionen angående fartygscerter (jan-maj)
1781 Ledamot av Fysiografiska sällskapet i Lund (LFS)
1782 Serafimerriddare
1783 Kansler för Åbo akademie (från 24 juli)
1783- Ledamot av uppfostringskommissionen
1784- Ledamot av kommissionen över Lappmarkens ecklesiastikverk
1788-190 Ledamot av utredningskommissionen
1789- Ledamot av Rikets ärenders allmänna beredning

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-25 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1723 - 1791
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon