Anna Greta Lundblad (39)

År 1835 den 7 Maj Mar utfördes från Malmö Slottshäkte och följande dagen hallshöggs och bränndes på bål vid Dahlby afrättsplats Smedhustrun Anna Greta Lundblad från Hellestad 39 år gammal.
Denna hustru hade genom en i många år forfarande synda [sökandet?] och obotfärdighet varit en förargelse klippa för den församling hon tillhörde.
Hennes af naturen häftiga och illskefulla lynne hade fört henne til dryckenskap, otukt, hämdlystnad och trätgirighet.
Hennes sista brott var mordet på hennes man, hvilket skedde genom en fil, som hon i vredesmod handlöst kastade på honom, likväl utan uppsåt att mörda.
För denna ogerning blef hon dömd till döden, förmedelst högra handens afhuggning, hallshuggning och hennes kropps förbränning å bål.

Efter gjord underdånig ansökan om nåd hos Konungen, vanns endast den mildring, att hon befriades från högra handens afhuggning.
Sedan hon under 6 veckor blifvit besökt och till det sista steget beredd af Slottspredikanten J. L. Hollenius, förmärktes hos henne en sådan sinnesförändring, att hon med den aldra största frimodighet och glädje gick döden i möte.
I Dalby kyrka, hvarest hon, omgifven af sina 3 söner, med uppmärksamhet afhörde den uppbyggeliga predikan, som hölls af S. M. Adjuncten Ternström, undfick hon H. H. Nattvard sedan skriftermålet för henne blifvit hållet af ofvannämnde Slottsprest, hvilken jemte Præbende Comministern Eckerbom enligt henne under hela beredelse tiden framställda begäran, ledsagade henne till afrättsplatsen, hvarest hon med en ovanlig sjelsstyrka knäföll, och i sitt sista ögonblick högt [viskade?] ”Herre Jesu ! annamma min anda”.

Hemvist: Hellestad
Brott: Dödat sin man med en fil
Avrättad: 1835-05-03 - Dahlbÿ
Källa: 1832-1879

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan